รายงาน : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ รหัสรายงาน : B24
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง :  
ประเภทเงินสนับสนุน : ทั้งภายนอก และภายใน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 

 

 

 


Rajabhat Rajanagarindra University