รายงาน : ร้อยละของกิจกรรมที่ตอบสนองต่อชุมชน ต่ออาจารย์ประจำ รหัสรายงาน : B31
ปี พ.ศ. : 2560 ครั้งที่ปรับปรุง :  
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
คณะจำนวนกิจกรรมจำนวนอาจารย์ทั้งหมดร้อยละ
สำนักงานอธิการบดี00??
คณะครุศาสตร์00??
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม10??
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00??
คณะวิทยาการจัดการ00??
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00??
สถาบันวิจัยและพัฒนา00??
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ00??
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน00??
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น200??
บัณฑิตวิทยาลัย00??
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)00??
หน่วยตรวจสอบภายใน00??
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง00??
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง00??
ศูนย์ภาษา00??
มรภ. บางคล้า00??
งานนิติกร00??
รวม2100.00
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 

 

 

 


Rajabhat Rajanagarindra University