ชื่อรายงาน : รายชื่อหลักสูตรหน่วยงานคณะ รหัสรายงาน : S01.1
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
จำนวน 6 หลักสูตร
1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology (Industrial Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Tech. (Industrial Technology)
ปริญญาตรี
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
Bachelor of Science Program in Automotive Mechanical Engineering
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์)
Bachelor of Science (Automotive-Mechanical Engineering)
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์)
B.Sc. (Automotive-Mechanical Engineering)
ปริญญาตรี
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Science Program in Electrical Engineering
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Science (Electrical Engineering)
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
B.Sc. (Electrical Engineering)
ปริญญาตรี
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Bachelor of Science (Industrial Product Design)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Bachelor of Science Program in Industrial Product Design
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Product Design)
ปริญญาตรี
5.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Management
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Management)
วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
M.Sc. (Industrial Management)
ปริญญาโท
6.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Engineering Program in Industrial Management Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Engineering (Industrial Management Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
B. Eng. (Industrial Management Engineering)
ปริญญาตรี


Rajabhat Rajanagarindra University