ชื่อรายงาน : รายชื่อหลักสูตรหน่วยงานคณะ รหัสรายงาน : S01.1
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
จำนวน 11 หลักสูตร
1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Master of Education Program in English Language Teaching
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
Master of Education (English Language Teaching)
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
M.Ed. (ELT)
ปริญญาโท
2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bacherlor of Public Adiministration Program in Public Administration
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public Adiministration Program in Public Administration
รป.บ. (รัฐประศาสตศาสตร์)
B.P.A.(Public Administration)
ปริญญาตรี
3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
Bacherlor of Public Adiministration Program in Local Government
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
Bachelor of Public Adiministration Program (การปกครองท้องถิ่น)
รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
B.P.A.( Local Govermment)
ปริญญาตรี
4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
Bacherlor of Arts Program in Japanese
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
ศศ.บ (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (Japanese)
ปริญญาตรี
5.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
Bachelor of Arts Program in Westerm Music
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
Bachelor of Arts (Western Music)
ศศ.บ. (ดนตรีสากล)
B.A. (Western Music)
ปริญญาตรี
6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B .A. (English)
ปริญญาตรี
7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Bacherlor of Arts (Business English)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
B.A. (Business English)
ปริญญาตรี
8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
Bacherlor of Arts (Art)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม)
Bachelor of Arts (Art)
ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
B.A. (Art)
ปริญญาตรี
9.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
Bachelor of Arts program in Community Development
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
Bachelor of Arts (Community Development)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
B.A.(Community Development)
ปริญญาตรี
10.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
Bachelor of Arts Program in Thai Music and Dramatic Arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏดุริยางคศิลป์ไทย)
Bachelor of Arts (Thai Music and Dramatic Arts)
ศศ.บ. (นาฏดุริยางคศิลป์ไทย)
B.A. (Thai Music and Dramatic Arts)
ปริญญาตรี
11.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
Bachelor of Arts Program in Japanese
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (japanese)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A.(Japanese)
ปริญญาตรี


Rajabhat Rajanagarindra University