ชื่อรายงาน : รายชื่อหลักสูตรหน่วยงานคณะ รหัสรายงาน : S01.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
จำนวน 6 หลักสูตร
1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.
ปริญญาตรี
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A.
ปริญญาตรี
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
บธ.บ.(การจัดการ)
B.B.A.(Management)
ปริญญาตรี
4.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
Bachelor of Public Administration Program in Fiscal Management
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง)
Bachelor of Public Administration (Fiscal Management)
รป.บ.(การจัดการการคลัง)
B.P.A.(Fiscal Management)
ปริญญาตรี
5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Communication Arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
B.A.(Communication Arts)
ปริญญาตรี
6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism Industry
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism Industry)
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
B.A.(Tourism Industry)
ปริญญาตรี


Rajabhat Rajanagarindra University