ชื่อรายงาน : รายชื่อหลักสูตรหน่วยงานคณะ รหัสรายงาน : S01.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
จำนวน 13 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Science (Agriculture)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
B.Sc. (Agriculture)
ปริญญาตรี
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาตร์
Bachelor oF Science Program in (Agriculture)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาตร์)
Barhelor of Science (Agriculture)
วท.บ.(เกษตรศาตร์)
B.Sc.(Agriculture)
ปริญญาตรี
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor oF Science Program in Mathematics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Barhelor of Science (Mathematics)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
B.Sc.(Mathematics)
ปริญญาตรี
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาตร์
Bachelor oF Science Program in Home Economics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาตร์)
Barhelor of Science (Home Economics)
วท.บ.(คหกรรมศาตร์)
B.Sc.(Home Economics)
ปริญญาตรี
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor oF Science Program in Chemistry
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor oF Science
วท.บ.(เคมี)
B.Sc.(Chemistry)
ปริญญาตรี
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
Bachelor oF Science Program in Applied Biology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
Barhelor of Science (Applied Biology)
วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
B.Sc.(Applied Biology)
ปริญญาตรี
7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor oF Science Program in Information Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Barhelor of Science (Information Technology)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc.(Information Technology)
ปริญญาตรี
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Bachelor oF Science Program in Physics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Barhelor of Science (Physics)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
B.Sc.(Physics)
ปริญญาตรี
9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor oF Science Program in Computer Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Barhelor of Science (Computer Science)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B.Sc.(Computer Science)
ปริญญาตรี
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
Bachelor oF Science Program in Safety Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย)
Barhelor of Science (Safety Science)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย)
B.Sc.(Safety Science)
ปริญญาตรี
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Bachelor oF Science Program in Environmental Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Barhelor of Science (Environmental Science)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
B.Sc.(Environmental Science)
ปริญญาตรี
12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Bachelor oF Science Program in Applied Statistics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Barhelor of Science (Applied Statistics)
วท.บ.(สถิติประยุกต์)
B.Sc.(Applied Statistics)
ปริญญาตรี
13.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor oF Science Program in Community Health
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
Barhelor of Science (Community Health)
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)
B.Sc.(Community Health)
ปริญญาตรี


Rajabhat Rajanagarindra University