ชื่อรายงาน : รายชื่อหลักสูตรหน่วยงานคณะ รหัสรายงาน : S01.1
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
จำนวน 9 หลักสูตร
1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instructionปริญญาโท
2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Master of Education Program in English Language Teachingปริญญาโท
3.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administrationปริญญาโท
4.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
Master of Business Administration Program in Business Administration


บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
M.B.A. (Business Administration)
ปริญญาโท
5.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Education for Locality Development


ปร.ด. (การจัดการเพื่อการพัฒนา)
Ph.D. (Management for Development)
ปริญญาเอก
6.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Master of Public Administration Program in Public Administration


รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.P.A. (Public Administration)
ปริญญาโท
7.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Science Industrial Management


วท.ม. (การจัดการอุตสากรรม)
M.Sc. (Curriculum and Instruction)
ปริญญาโท
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Master of Science Program in Science Education
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Master of Science (Science Education)
วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
M.Sc. (Science Education)
ปริญญาโท
9.สาธารณสุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
Master of Public Health Program in Health Management


สธ.ม. (การจัดการสุขภาพ)
M.P.H. (Health Management)
ปริญญาโท


Rajabhat Rajanagarindra University