ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6101
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
02-11-2553 12.40-15.10 อ.ปรัชญา การเรียนการสอน กลุ่ม 5300316101 กลุ่ม 5300316102 จำนวน 137 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
19-10-2553 12.40-15.10 อ.ปรัชญาการเรียนการสอน กลุ่ม 5300316101 กลุ่ม 5300316102 จำนวน 137 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
08-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
09-07-2553 08.30-11.00 ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช จำนวนนักศึกษา 90 คนใช้สอนรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3 กลุ่ม ขอจองตลอดปีการศึกษา1/2553
17-06-2553 8.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201 และ 5300321202
19-05-2553 11-12 นายเอทั่วไป
18-05-2553 11-12
01-02-2553 8.30-12.40 อาจารย์นภกานด์ หน่ายคอนการเรียนการสอนวิชาเทคนิคทางชีววิทยา น.ศ.กลุ่ม 4800316101
01-11-2552 -
29-10-2552 09.00-11.00 แสงเทียนจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง
 
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<