ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6102
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
5-7-2553 12.40-15.10 พิไลพร หนุทองคำใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 (ทุกวันจันทร์ ตลอดปีการศึกษา)
12-7-2553 12.40-15.10 พิไลพร หนูทองคำใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 (ทุกวันจันทร์ ตลอดปีการศึกษา)
30-11-2553 09.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาเคมีพื้นฐาน
30-11-2553 12.-
30-11-2553 12.40-15.10 อ.ปรัชญาการเรียนการสอน กลุ่ม 5300316101 กลุ่ม 5300316102 จำนวน 137 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
29-11-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาเคมีพื้นฐาน ขอจองห้องตลอดปีการศึกษา 2/2553 นักศึกษา 120 คน อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์
24-11-2553 08.30-11.00 อ.ปรัชญา การเรียนการสอน กลุ่ม 5300321203 , 5300321204 จำนวน 134 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
23-11-2553 09.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาเคมีพื้นฐาน
23-11-2553 12.40-15.10 อ.ปรัชญาการเรียนการสอน กลุ่ม 5300316101 กลุ่ม 5300316102 จำนวน 137 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
22-11-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาเคมีพื้นฐาน ขอจองห้องตลอดปีการศึกษา 2/2553 นักศึกษา 120 คน อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์
2-11-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาเคมีพื้นฐาน ขอจองห้องตลอดปีการศึกษา 2/2553 นักศึกษา 50 คน
17-11-2553 08.30-11.00 อ.ปรัชญา การเรียนการสอน กลุ่ม 5300321203 , 5300321204 จำนวน 134 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
16-11-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาเคมีพื้นฐาน
16-11-2553 12.40-15.10 อ.ปรัชญา การเรียนการสอน กลุ่ม 5300316101 กลุ่ม 5300316102 จำนวน 137 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
15-11-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาเคมีพื้นฐาน ขอจองห้องตลอดปีการศึกษา 2/2553 นักศึกษา 120 คน อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์
10-11-2553 08.30-11.00 อ.ปรัชญา การเรียนการสอน กลุ่ม 5300321203 , 5300321204 จำนวน 134 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
09-11-2553 12.40-15.10 อ.ปรัชญา การเรียนการสอน กลุ่ม 5300316101 กลุ่ม 5300316102 จำนวน 137 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
09-11-2553 09.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาเคมีพื้นฐาน
08-11-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาเคมีพื้นฐาน ขอจองห้องตลอดปีการศึกษา 2/2553 นักศึกษา 120 คน อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์
03-11-2553 08.30-11.00 อ.ปรัชญา การเรียนการสอน กลุ่ม 5300321203 , 5300321204 จำนวน 134 คน วิชาเคมีพื้นฐาน
 
หน้าที่ 1/7     >> Select Page No. [ 1 2 3 4 5 6 7 ] <<