ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6104
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
15-60-2553 12.40-16.00 อาจารย์อมรรัศมี จิณรักษ์ใช้สอน ใช้อุปกรณ์ดังนี้ 1.ใช้คอมพิวเตอร์ 2.ใช้โปรเจคเตอร์ 3.ใช้ไมโครโฟน สอนในรายวิชาเคมีทั่วไป นักศึกษากลุ่ม5300327002,5300353401 และ 5300323501 จำนวนนักศึกษา 52 คน
15-60-2553 12.40-16.00 อาจารย์อมรรัศมี จิณรักษ์ใช้สอน ใช้อุปกรณ์ดังนี้ 1.ใช้คอมพิวเตอร์ 2.ใช้โปรเจคเตอร์ 3.ใช้ไมโครโฟน สอนในรายวิชาเคมีทั่วไป นักศึกษากลุ่ม5300327002,5300353401 และ 5300323501 จำนวนนักศึกษา 52 คน
28-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม,อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201, 5300321202
26-10-2553 12.00-16.00 ผศ.สรวยสม,อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา นักศึกษากลุ่ม 5200316101
25-10-2553 11.50-14.20 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นักศึกษากลุ่ม 5300316101,5300325701,5300324401
21-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม,อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201, 5300321202
19-10-2553 12.00-16.00 ผศ.สรวยสม,อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา นักศึกษากลุ่ม 5200316101
18-10-2553 11.50-14.20 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นักศึกษากลุ่ม 5300316101,5300325701,5300324401
14-10-2553 08.30-113.00 ผศ.สรวยสม,อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201, 5300321202
12-10-2553 12.00-16.00 ผศ.สรวยสม,อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา นักศึกษากลุ่ม 5200316101
11-10-2553 11.50-14.20 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นักศึกษากลุ่ม 5300316101,5300325701,5300324401
07-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม,อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201, 5300321202
05-10-2553 12.00-16.00 ผศ.สรวยสม,อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา นักศึกษากลุ่ม 5200316101
04-10-2553 11.50-14.20 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นักศึกษากลุ่ม 5300316101,5300325701,5300324401
30-09-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม,อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201, 5300321202
28-09-2553 12.00-16.00 ผศ.สรวยสม,อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา นักศึกษากลุ่ม 5200316101
27-09-2553 11.50-14.20 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นักศึกษากลุ่ม 5300316101,5300325701,5300324401
23-09-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม,อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201, 5300321202
21-09-2553 12.00-16.00 ผศ.สรวยสม,อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา นักศึกษากลุ่ม 5200316101
20-09-2553 11.50-14.20 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นักศึกษากลุ่ม 5300316101,5300325701,5300324401
 
หน้าที่ 1/6     >> Select Page No. [ 1 2 3 4 5 6 ] <<