ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6106
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
08-06-2553 08.30-11.00 อาจารย์อมรรัศมี จิณรักษ์ใช้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณภาพชีวิต กลุ่ม5200321202 5200321203 จำนวน 62 คน
08-06-2553 08.30-11.00 อาจารย์อมรรัศมี จิณรักษ์ใช้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต กลุ่ม 5200321202 และ 5200321203
 
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<