ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6301
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
18-05-2553 10.00-11.00
18-05-2553 10.00-11.00
13-11-2552 12.40-15.10 แสงเทียนเรียนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 กลุ่ม 5100321901 อาจารย์ผุ้สอน อ.ทัศวรรณ คงจันตรี
13-11-2552 12.40-15.10 แสงเทียนเรียนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 กลุ่ม 5100321901 อาจารย์ผุ้สอน อ.ทัศวรรณ คงจันตรี
29-10-2552 09.00-11.00 แสงเทียนเตรียมห้องปฏิบัติการ
29-10-2552 09.00-11.00 แสงเทียนเตรียมห้องปฏิบัติการ
 
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<