ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6302
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
02-07-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
01-07-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาเคมีพื้นฐาน
29-06-2553 9.20-15.10 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาปฏิบัติการวิเคราะห์ฯ
25-06-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
24-06-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาเคมีพื้นฐาน
22-06-2553 9.20-15.10 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาปฏิบัติการวิเคราะห์ฯ
18-06-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
17-06-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาเคมีพื้นฐาน
15-06-2553 9.20-15.10 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีฯ
11-06-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
10-06-2553 9.20-11.50 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาเคมีพื้นฐาน
08-06-2553 9.20-15.10 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 40226195
18-05-2553 10.00-11.00 แสงเทียนวิชาเคมี
18-05-2553 11-12
25-03-2553 08.30-16.30 แสงเทียนสอนเคมีพื้นฐาน
24-03-2553 08.30-16.30 แสงเทียนสอนเคมีพื้นฐาน
22-0-2553 9.20-15.10 อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาปฏิบัติการวิเคราะห์ฯ
05-02-2553 08.30 น.-12.00 น. วิชาเรียน: เรียนปฏิบัติการเคมีทั่วไปอ.ผู้สอน : อ.ปรัชญานักสึกษา : กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลปี 1 อุปกรณ์ที่ใช้สอน : ลำโพง ไมค์ Nootbook
25-01-2553 08.30-12.00 แสงเทียนสอนวิชาเคมีทั่วไป อ.อมรรัศมี จิณรกษ์
18-01-2553 08.30-12.00 แสงเทียนสอนวิชาเคมีทั่วไป อ.อมรรัศมี จิณรักษ์
 
หน้าที่ 1/3     >> Select Page No. [ 1 2 3 ] <<