ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6307
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
8-11-2553 13.00-16.00 อาจารย์อิสระ นนธิราช กฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4-11-2553 08.00-16.00 การยศาสตร์ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2
25-11-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-11-2553 13.00-16.00 อาจารย์อิสระ นนธิราช สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1
18-11-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม
11-11-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม
04-11-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอจองห้องตลอดปีการศึกษา 2/2553
28-10-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ วิชาสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอจองห้องตลอดปีการศึกษา 2/2553
21-10-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์วิชาสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอจองห้องตลอดปีการศึกษา 2/2553
19-10-2553 9.20-11.50 ดร.ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์การเรียนการสอน
18-10-2553 12.40-15.10 อ.อิสระ นนธิราชมาตราฐานด้านความปลอดภัย กลุ่ม 5100325701 อ.อิสระ นนธิราช
29-07-2553 12.40-15.10 อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์ ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย นักศึกษา 12 คน
27-07-2553 11.50-15.10 อ.สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัยใช้สอน วิชา ฟิสิกส์ทั่วไป 1 กลุ่ม 5200327001
22-07-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 4 คน
22-07-2553 12.40-15.10 อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์ ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย นักศึกษา 12 คน
20-07-2553 11.50-15.10 อ.สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัยใช้สอน วิชา ฟิสิกส์ทั่วไป 1 กลุ่ม 5200327001
15-07-2553 8.30-11.30 ปรัชญา วาทะสิทธิ์สอนเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 4 คน
15-07-2553 12.40-15.10 อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์ ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย นักศึกษา 12 คน
13-07-2553 11.50-15.10 อ.สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัยใช้สอน วิชา ฟิสิกส์ทั่วไป 1 กลุ่ม 5200327001
08-07-2553 12.40-15.10 อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์ ใช้สอน รหัสวิชา พฤติกรรมความปลอดภัย นักศึกษา 12 คน
 
หน้าที่ 1/3     >> Select Page No. [ 1 2 3 ] <<