ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6402
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
29-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
27-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
26-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
25-10-2553 12.00-15.10 อ.นภกานด์ หน่ายคอน การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201
22-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
20-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
19-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
18-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801 .
18-10-2553 12.00-15.10 อ.นภกานด์ หน่ายคอน การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201
15-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
13-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
12-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
11-10-2553 12.00-15.10 อ.นภกานด์ หน่ายคอนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201
08-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
06-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
05-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
04-10-2553 -
04-10-2553 12.00-15.10 อ.นภกานด์ หน่ายคอน การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201
01-10-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
29-09-2553 08.30-11.00 ผศ.สรวยสม, อ.นิชานันท์, อ.นภกานด์ การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801
 
หน้าที่ 1/7     >> Select Page No. [ 1 2 3 4 5 6 7 ] <<