ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6405
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
29-10-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
22-10-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
15-10-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
1-10-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
1-10-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
08-10-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
08-10-2553 08.30-11.5 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
24-09-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
24-09-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
17-09-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
10-09-2553 08.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
03-09-2553 08.30-11.50 การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
20-08-2553 8.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์การเรียนการสอนวิชาพันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
13-08-2553 8.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์การเรียนการสอนวิชาพันธุศาสตร์ นักศึกษากลลุ่ม 5000316101
06-08-2553 8.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์การเรียนการสอนวิชา พันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
30-07-2553 8.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์การเรียนการสอนวิชาพันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
23-07-2553 8.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์การเรียนการสอนวิชาพันธุศาสตรื นักศึกษากลุ่ม 5000316101
16-07-2553 8.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์การเรียนการสอนวิชาพันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
09-07-2553 8.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์การเรียนการสอนวิชาพันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
02-07-2553 8.30-11.50 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์การเรียนการสอนวิชาพันธุศาสตร์ นักศึกษากลุ่ม 5000316101
 
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 2 ] <<