ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6406
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
29-10-2553 12.40-15.10 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200325901,5300320101,5300325201 และ 5300325701
28-10-2553 12.00-15.10 อ.มาวิณี แย้มจันทรามาศการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
27-10-2553 08.00-11.00 ผศ.สรวยสม/อ.นิชานันท์/อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
25-10-2553 12.00-15.10 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321202
22-10-2553 12.40-15.10 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200325901,5300320101,5300325201 และ 5300325701
21-10-2553 12.00-15.10 อ.มาวิณี แย้มจันทรามาศการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
20-10-2553 08.00-11.00 ผศ.สรวยสม/อ.นิชานันท์/อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
18-10-2553 12.00-15.10 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321202
15-10-2553 12.40-15.10 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200325901,5300320101,5300325201 และ 5300325701
14-10-2553 12.00-15.10 อ.มาวิณี แย้มจันทรามาศการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
13-10-2553 08.00-11.00 ผศ.สรวยสม/อ.นิชานันท์/อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
11-10-2553 12.00-15.10 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321202
08-10-2553 12.40-15.10 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200325901,5300320101,5300325201 และ 5300325701
07-10-2553 12.00-15.10 อ.มาวิณี แย้มจันทรามาศการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
06-10-2553 08.00-11.00 ผศ.สรวยสม/อ.นิชานันท์/อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
05-10-2553 12.00-16.00 การเรียนการสอนวิชาจุลลชีววิทยา นักศึกษากลุ่ม 5200316101 การเรียนการสอนวิชาจุลลชีววิทยา นักศึกษากลุ่ม 5200316101
04-10-2553 12.00-15.10 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321202
01-10-2553 12.40-15.10 อ.นิชานันท์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200325901,5300320101,5300325201 และ 5300325701
30-09-2553 12.00-15.10 อ.มาวิณี แย้มจันทรามาศ การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
29-09-2553 08.00-11.00 ผศ.สรวยสม/อ.นิชานันท์/อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5200326301
 
หน้าที่ 1/9     >> Select Page No. [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ] <<