ตารางการใช้ห้อง อาคาร bk009 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ห้อง : 6411
วันที่เวลาี่ผู้ขอวัตถุประสงค์
6-09-2553 08.30-11.00 อ.นภกานด์ หน่ายคอน การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201
30-09-2553 12.00-15.10 อ.นภกานด์ หน่ายคอน การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201
29-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
24-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
23-09-2553 12.00-15.10 อ.นภกานด์ หน่ายคอน การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201
22-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
17-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
15-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
10-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
06-09-2553 12.00-15.10 อ.นภกานด์ หน่ายคอน การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321201
03-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
01-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
01-09-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
27-08-2553 08.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณี การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
20-08-2553 8.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
13-08-2553 8.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
06-08-2553 8.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
30-07-2553 8.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีวิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
23-07-2553 8.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
16-07-2553 8.30-11.00 อ.นิชานันท์/อ.นภกานด์/อ.อ.มาวิณีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน นักศึกษากลุ่ม 5300321801,5300316101,5300316102
 
หน้าที่ 1/2     >> Select Page No. [ 1 2 ] <<