ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัสรายงาน : P04.2
อาจารย์ จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 ณฐ สบายสุขอาจารย์ ศศ.ม.(สื่อสารมวลชน)
2 นภรภิสฎ์ ลัภกิตโรอาจารย์ นศ.ม.(นิเทศาสตร์พัฒนาการ)
3 สุขิฏฐา วิริยะไกรกุลอาจารย์ นศ.ม.(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)
4 ธนัช ถิ่นวัฒนากูลอาจารย์ นศ.ม.(วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง)
5 ปิยะภัทร คงแสนคำอาจารย์ ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,