ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาด รหัสรายงาน : P04.2
อาจารย์ จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 สุพาพร ลอยวัฒนากูลอาจารย์
2 อรนุช กฤตยขจรสกุลอาจารย์ บธ.ม.(การตลาด)
3 อัญชลี ลุนแจ่มอาจารย์ บธ.ม.(การตลาด)
4 นิลาวัลย์ สว่างรัตน์อาจารย์ บธ.ม.(การตลาด)
5 ปรัชญาเมธี เทียนทองอาจารย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การตลาด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา
1 ดร. อำนวย ปาอ้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.(พัฒนศึกษา)

รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,