ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สำนักงานคณบดี รหัสรายงาน : P01.2
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ชญานิน เศรษฐบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข
2 มยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 อารีย์วรรณ ผลทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 เพลินใจ สกุลธรรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 วิษณุ จันสมดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ข
พนง.ราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ณิชาภัทร ยุทธไตรนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุขจิตร ยงพฤกษาบุคลากร
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สมนึก บุษราตระกูลแม่บ้าน
2 ทวี โชคอำนวยคนงาน
3 อรรณพ ไตรตรัสธรรมเจ้าหน้าที่ธุรการ

รวมบุคลากรทั้งหมด 10 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,