ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. เทพนคร ทาคงอาจารย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ดร. นพมาศ หงษาชาติอาจารย์
3 ดร. ปิยะนุช พุฒแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
4 เกียรติชัย สายตาคำอาจารย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 วิไล อนุสรณ์นรการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 รัชดา ประณมอาจารย์
2 รัฐบูรณ์ ชายผาอาจารย์
3 นันทวัน ค่ำสุรียาอาจารย์
4 เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 นันทิพร เรืองสวัสดิ์อาจารย์ ก
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 น้ำตาล เทพพิพัฒน์อาจารย์
2 เมธา หมื่นประเสริฐอาจารย์
3 สุวิชา แสงรุ้งเพชรอาจารย์

รวมบุคลากรทั้งหมด 13 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,