ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. กานต์ เสกขุนทดอาจารย์ กผู้ช่วยอธิการบดี
2 จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 10 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุลอาจารย์ ก
2 ดร. อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์อาจารย์
3 คณสถิต มังกรแก้วอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 ณัฐภูมิ สุทธกุลอาจารย์ กผู้ช่วยอธิการบดี
5 ไชยะ เทพาอาจารย์
6 ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์อาจารย์ ประธานสภาคณาจารย์
7 ดร. ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์อาจารย์
8 อัตติยา ไชยฤทธิ์อาจารย์ ก
9 อทิตยา ดวงอำไพอาจารย์
10 ดร. ธนบดี ฐานะชาลาอาจารย์ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 นพพร ขุนค้าอาจารย์ กผู้ช่วยคณบดี
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อธิพัฒน์ สินทรโกอาจารย์ ก

รวมบุคลากรทั้งหมด 14 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,