ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 มณเฑียร มุสิกทองอาจารย์
2 ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. บุญยอด ศรีรัตนสรณ์อาจารย์ กรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 อารียา บุญทวีอาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานเผยแพร่ทางศาสนา วัฒนธรรมและวิจัยชุมชน
3 ภาคภูมิ ลบถมอาจารย์ กรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 ธีระพงษ์ ทศวัฒน์อาจารย์ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วรภัทร เมฆขจรอาจารย์

รวมบุคลากรทั้งหมด 7 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,