ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาดนตรีสากล รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สมพงษ์ ทองคำอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สราวุธ โรจนศิริอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อภิชฌาฏย์ เดชสุภาอาจารย์
2 อิทธิพล ซื่อตรงอาจารย์
3 รณ พรหมเดเวชอาจารย์
4 ฆ้อง มงคลอาจารย์ ประธานสาขาวิชาดนตรี (ดนตรีสากล)

รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,