ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย รหัสรายงาน : P01.2
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 วิระสิทธิ์ สุขสมชิตอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ผศ. จิระศักดิ์ จิตตบุตรอาจารย์ 8

รวมบุคลากรทั้งหมด 3 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,