ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / กลุ่มวิชาพื้นฐาน รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วิไลวรรณ สุนทรายุทธผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพรอาจารย์
3 บุญเรือง รัตนวงษ์อาจารย์
4 ดร. อุทัย ศิริภักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิการบดี
5 สิทธินี หริ่งรอดผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ประมวล น้อยทรงอาจารย์
2 วาทิตา เอื้อเจริญอาจารย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 เอกชัย ไชยดาอาจารย์

รวมบุคลากรทั้งหมด 8 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,