ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รหัสรายงาน : P01.2
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วัชรี ปั้นนิยมนักเอกสารสารสนเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุวรรณา กุลละวณิชย์บุคลากร

รวมบุคลากรทั้งหมด 2 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,