ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุลอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 รังสิมา เจียรจรูญศรีอาจารย์

รวมบุคลากรทั้งหมด 2 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,