ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชาบัณฑิตวิทยาลัย / สำนักงานคณบดี รหัสรายงาน : P01.2
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. กิตติวงศ์ สาสวดอาจารย์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ปณิตา คล้ายนิลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ข
2 พรพรรณ ดอนพนัสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุเทพ เกิดปรางนักวิชาการศึกษา
2 สายน้ำผึ้ง บุญมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 รัตณา แย้มกลิ่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รวมบุคลากรทั้งหมด 7 คน


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,