ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะคณะครุศาสตร์ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 19 % 873 %19 %19 %11
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด181111
  ร้อยละ9 73 9 9


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,