ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 % 667 %333 %0 %9
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 • 1100 % 0 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • 0 % 150 %150 %0 %2
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด174012
  ร้อยละ8 58 33


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,