ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะคณะวิทยาการจัดการ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 111 % 556 %333 %0 %9
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด163010
  ร้อยละ10 60 30


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,