ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 17 % 1286 %0 %17 %14
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาเคมี
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 0 % 0 %1100 %0 %1
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 0 % 0 %0 %0 %0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด1151118
  ร้อยละ6 83 6 6


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,