ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสรายงาน : P09.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • 1100 % 0 %0 %0 %1
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • 0 % 467 %233 %0 %6
 • กลุ่มงานวิทยบริการ
 • 0 % 660 %330 %110 %10
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 0 % 1381 %319 %0 %16
 • ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • 0 % 0 %0 %0 %0
  รวมทั้งหมด1238133
  ร้อยละ3 70 24 3


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,