ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • กองกลาง
 • 4 26.7% 0 .0% 1 6.7% 15
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กองนโยบายและแผน
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
 • ช่วยราชการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด70118
  คิดเป็นร้อยละ38.89.005.56


  Rajabhat Rajanagarindra University