ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • 0 .0% 4 66.7% 2 33.3% 6
 • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 0 .0% 2 66.7% 1 33.3% 3
 • สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
 • 0 .0% 2 40.0% 3 60.0% 5
 • สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
 • 0 .0% 1 33.3% 2 66.7% 3
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 .0% 0 .0% 1 50.0% 2
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • 0 .0% 6 100.0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 .0% 1 50.0% 1 50.0% 2
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 1 20.0% 4 80.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 1 16.7% 5 83.3% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • 0 .0% 5 71.4% 2 28.6% 7
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • 1 25.0% 3 75.0% 0 .0% 4
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 21 84.0% 0 .0% 0 .0% 25
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • 0 .0% 3 50.0% 3 50.0% 6
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 .0% 3 42.9% 4 57.1% 7
  รวม บุคลากรทั้งหมด24491997
  คิดเป็นร้อยละ24.7450.5219.59


  Rajabhat Rajanagarindra University