ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)
 • 0 .0% 3 60.0% 2 40.0% 5
 • สำนักงานคณบดี
 • 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • 0 .0% 8 100.0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 • 0 .0% 5 83.3% 1 16.7% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)
 • 0 .0% 5 83.3% 1 16.7% 6
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)
 • 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
 • 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
  รวม บุคลากรทั้งหมด231437
  คิดเป็นร้อยละ5.4183.7810.81


  Rajabhat Rajanagarindra University