ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 0 .0% 8 61.5% 5 38.5% 13
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • 2 33.3% 4 66.7% 0 .0% 6
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 0 .0% 9 64.3% 5 35.7% 14
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • 0 .0% 5 71.4% 2 28.6% 7
 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • 0 .0% 7 100.0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • 3 50.0% 3 50.0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย
 • 1 33.3% 2 66.7% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์
 • 0 .0% 2 100.0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 0 .0% 4 100.0% 0 .0% 4
 • กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 • 0 .0% 5 71.4% 2 28.6% 7
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 0 .0% 2 100.0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 1
  รวม บุคลากรทั้งหมด7551476
  คิดเป็นร้อยละ9.2172.3718.42


  Rajabhat Rajanagarindra University