ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 50.0% 0 .0% 1 50.0% 2
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 .0% 2 50.0% 2 50.0% 4
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 2 33.3% 4 66.7% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • 0 .0% 7 77.8% 2 22.2% 9
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 0 .0% 2 66.7% 1 33.3% 3
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 0 .0% 5 83.3% 1 16.7% 6
 • สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • 0 .0% 6 85.7% 1 14.3% 7
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • 0 .0% 3 75.0% 1 25.0% 4
  รวม บุคลากรทั้งหมด339951
  คิดเป็นร้อยละ5.8876.4717.65


  Rajabhat Rajanagarindra University