ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 0 0% 0 0% 0 0% 0
    รวม บุคลากรทั้งหมด0000
    คิดเป็นร้อยละ000


    Rajabhat Rajanagarindra University