ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานวิทยบริการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 0 .0% 0 .0% 1 100.0% 1
 • ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด0011
  คิดเป็นร้อยละ.00.00100.00


  Rajabhat Rajanagarindra University