ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 2
    รวม บุคลากรทั้งหมด2002
    คิดเป็นร้อยละ100.00.00.00


    Rajabhat Rajanagarindra University