ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 .0% 0 .0% 2 100.0% 2
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาชีพครู
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด0022
  คิดเป็นร้อยละ.00.00100.00


  Rajabhat Rajanagarindra University