ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P06.1
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์
 • 2 66.7% 0 .0% 1 33.3% 3
 • กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายสมศ.และศูนย์ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวม บุคลากรทั้งหมด2013
  คิดเป็นร้อยละ66.67.0033.33


  Rajabhat Rajanagarindra University