ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • 4 66.7% 2 33.3% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
 • 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • 5 83.3% 1 16.7% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 4 66.7% 1 16.7% 1 16.7% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • 6 85.7% 1 14.3% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 19 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 19
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • 5 83.3% 0 .0% 1 16.7% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 4 57.1% 2 28.6% 1 14.3% 0 .0% 7
  รวมทั้งหมด77103090
  คิดเป็นร้อยละ85.5611.113.33.00


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,