ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 7 87.5% 1 12.5% 0 .0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 8 80.0% 2 20.0% 0 .0% 0 .0% 10
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 11 73.3% 2 13.3% 2 13.3% 0 .0% 15
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 8 88.9% 1 11.1% 0 .0% 0 .0% 9
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 .0% 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 7 77.8% 2 22.2% 0 .0% 0 .0% 9
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาเคมี
 • 10 83.3% 2 16.7% 0 .0% 0 .0% 12
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 2 66.7% 1 33.3% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 2 66.7% 1 33.3% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 3 75.0% 1 25.0% 0 .0% 0 .0% 4
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
  รวมทั้งหมด73162091
  คิดเป็นร้อยละ80.2217.582.20.00


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,