ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 8 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • 9 90.0% 1 10.0% 0 .0% 0 .0% 10
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • 14 87.5% 0 .0% 2 12.5% 0 .0% 16
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • 8 88.9% 1 11.1% 0 .0% 0 .0% 9
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 .0% 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 • 7 70.0% 3 30.0% 0 .0% 0 .0% 10
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • 7 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาเคมี
 • 8 72.7% 3 27.3% 0 .0% 0 .0% 11
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 2 66.7% 1 33.3% 0 .0% 0 .0% 3
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 3 60.0% 2 40.0% 0 .0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • 4 80.0% 1 20.0% 0 .0% 0 .0% 5
  รวมทั้งหมด80142096
  คิดเป็นร้อยละ83.3314.582.08.00


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,