ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 50.0% 1 50.0% 0 .0% 0 .0% 2
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาชีพครู
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวมทั้งหมด11002
  คิดเป็นร้อยละ50.0050.00.00.00


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,