ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ คณะครุศาสตร์ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 213 % 1067 %213 %17 %15
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • 0 % 583 %117 %0 %6
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 0 % 2100 %0 %0 %2
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 120 % 240 %240 %0 %5
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 233 % 350 %117 %0 %6
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 240 % 240 %120 %0 %5
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 0 % 5100 %0 %0 %5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • 114 % 686 %0 %0 %7
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • 0 % 375 %125 %0 %4
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 0 % 0 %25100 %0 %25
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • 117 % 583 %0 %0 %6
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • 117 % 467 %117 %0 %6
 • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 133 % 267 %0 %0 %3
 • สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
 • 5100 % 0 %0 %0 %5
 • สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
 • 133 % 267 %0 %0 %3
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • 0 % 675 %113 %0 %8
  รวมทั้งหมด1757351111
  ร้อยละ15 51 32 1


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,