ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 0 % 660 %440 %0 %10
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 536 % 643 %321 %0 %14
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • 233 % 233 %233 %0 %6
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 214 % 1179 %17 %0 %14
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • 229 % 457 %114 %0 %7
 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • 338 % 338 %225 %0 %8
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • 117 % 117 %467 %0 %6
 • สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย
 • 0 % 267 %133 %0 %3
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 0 % 0 %1100 %0 %1
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์
 • 0 % 2100 %0 %0 %2
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • 0 % 375 %125 %0 %4
 • กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 • 563 % 225 %113 %0 %8
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • 0 % 150 %150 %0 %2
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • 150 % 150 %0 %0 %2
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • 0 % 1100 %0 %0 %1
  รวมทั้งหมด214722090
  ร้อยละ23 52 24


  Rajabhat Rajanagarindra University


  422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,